Pogoji uporabe – Effikal

Poslovni pogoji

Uvodna določba

Ti pogoji veljajo za nakupe v spletni galeriji www.effikal.com. Pogoji dodatno opredeljujejo in določajo pravice in obveznosti upravljavca spletne trgovine, prodajalca in kupca (kupca).

Internetna galerija deluje na spletnem mestu www.effikal.com

Galerijo za spletno nakupovanje upravlja IGI TRADER LLC, družba z omejeno odgovornostjo DELAWARE, številka datoteke 6294913 , ki se nahaja na 910 FOULK ROAD, SUITE 201, WILMINGTON, okrožje New Castle, State DE, poštna številka 19803.

Tuji subjekti prodajajo blago prek spletne galerije. Najnovejši pregled vseh prodajalcev najdete v razdelku Tuji subjekti.

Upravljavec spletne galerije ni prodajalec blaga, s katerim se trguje prek spletne trgovine www.effikal.com, temveč posreduje prodajalcem pri sklenitvi kupoprodajnih pogodb s strankami tako, da spletno galerijo upravlja kot nakupovalno galerijo, kar prodajalcem omogoča, da predstavijo svoje blago in kupci kažejo zanimanje za izbrano blago. in posreduje pri izmenjavi informacij med prodajalcem in kupcem do morebitne sklenitve kupoprodajne pogodbe ter za prodajalce dodatno nabavi še nekatere druge zadeve v zvezi z njihovim delovanjem.

Upravljavec spletne galerije ima pravico, da posamezni prodajalci izjavijo te pogoje, tako da so del kupoprodajnih pogodb, sklenjenih prek spletne strani www.effikal.com.

Ti pogoji veljajo za nakupe, ki jih opravijo potrošniki.

Operater preko kataloga blaga, ki se nahaja na internetnem naslovu www.effikal.com, strankam omogoča, da podajo predloge (naročila) za nakup tega blaga.

Blago je vizualno predstavljeno v spletni galeriji www.effikal.com in ima svoje ime, opis, kupnino ali druge dodatne podatke.

Komunikacija med kupcem in prodajalcem poteka do možne sklenitve pogodbe prek internetne galerije. Vsaka komunikacija med kupcem in operaterjem poteka po elektronski pošti. Kontaktni naslov operaterja je info@effikal.com

Naročanje in sklepanje kupoprodajne pogodbe

Kupec izbere naročeno blago tako, da ga da v nakupovalno košarico na spletnem mestu operaterja
Z izpolnitvijo in pošiljanjem naročilnice s spletnega vmesnika v spletni trgovini kupec opravi zavezujoče naročilo za izbrano blago. Kupec s pošiljanjem naročila potrjuje, da je prebral te pogoje in da se z njimi strinja. Pogoj za veljavnost elektronskega naročila je izpolnitev vseh podatkov in zahtev, ki jih predpisuje obrazec. Preden pošlje obrazec za naročilo, je kupec dolžan preveriti vse izpolnjene podatke in vse možnosti, ki jih je izdelal, če je na voljo različna zasnova ali varianta pogajanj. Dokler obrazec za naročilo ni poslan, lahko kupec odpravi napake in spremeni tudi vsebino naročila. Kupec se lahko pred pošiljanjem naročila seznani s temi splošnimi pogoji.

Naročilo je osnutek kupoprodajne pogodbe, naslovljen alternativno na subjekte, ki prodajajo blago prek internetne galerije www.effikal.com.

Upravljavec odda naročilo subjektom, ki prodajajo izbrano blago prek www.effikal.com, bodisi neposredno bodisi prek verige spletnih trgovin prek druge spletne trgovine, ki jo določi prodajalec.

Operater kupcu takoj potrdi prejem naročila po elektronski pošti na naslov, ki ga kupec navede v naročilu.

Povzetek njegovega naročila je poslan kupcu skupaj s potrdilom o prejemu naročila. Potrditev prejema naročila pomeni potrditev prejema naročila s strani operaterja za nadaljnjo obdelavo.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem bo sklenjena s sprejetjem (prevzemom) naročila kupca s strani prodajalca, o čemer bo kupec prejel potrditev na spletnem mestu www.effikal.com ali z uporabo verig spletnih trgovin.

Pogodba je sklenjena s prodajalcem, ki je sprejel naročilo kupca. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe naročilo izgubi učinke v primerjavi z drugimi prodajalci.

Pogodba je sestavljena iz naročila, potrdila o prejemu in vključuje te splošne pogoje. Besedilo vseh zgornjih delov pogodbe je na voljo stranki tako, da je poslano stranki (glej npr. Oddelek 2.4) ali pa jo kupec lahko prenese ali natisne (splošni pogoji na spletni strani www.effikal. com). Pogodba je sklenjena v slovaškem jeziku; nekatere njegove komponente so lahko v angleščini.
Pogodbo arhivira upravljavec spletne trgovine v elektronski obliki in ni dostopna tretjim osebam, razen prodajalcu.

V primeru, da upravljavec spletne trgovine kupca obvesti o zavrnitvi naročila, po elektronski pošti na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu, naročilo izgubi obveznosti, brez sklenitve kupoprodajne pogodbe. Upravljavec spletne trgovine ima pravico zavrniti naročilo predvsem zaradi izčrpanosti zalog blaga in njegove dolgotrajne nedostopnosti. Upravljavec spletne trgovine ima pravico zavrniti naročilo tudi zato, ker kupec večkrat v obdobju enega leta neposredno pred svojim trenutnim naročilom (tj. Čas dostave operaterju), tj. Vsaj v dveh primerih je nerazumno ali neupravičeno zavrnil prevzem dostavljenega blaga, kupljenega prek internetne galerije www.effikal.com

Vsebina kupoprodajne pogodbe

Predmet izvedbe po sklenjeni kupoprodajni pogodbi je dostava blaga, navedenega v kupčevem naročilu, ki ga je prodajalec sprejel (sprejel) prek spletne trgovine, v količini in ceni, ki sta določeni na enak način.

Učinkovitost pogodbe je odvisna od izpolnitve predhodnega pogoja. Predpogoj je, da kupec plača kupnino.

Kraj dostave blaga je naslov, ki ga kupec navede v naročilnici. Dostava blaga poteka samo v kraje v ZDA.
Blago se pošlje na kraj dostave iz tujine.
Način dostave blaga izbere kupec pri izpolnjevanju naročilnice.

Pogoji dostave, vključno z informacijami o vseh zaračunanih pošiljkah (poštnina) in vključno s pravili, določenimi v primeru neuspešne dostave pošiljke z blagom, so podrobno določeni na spletnem naslovu www.effikal.com v ločenem razdelku. Ti pogoji dostave so del teh pogojev poslovanja.
Upravljavec si pridržuje pravico v primeru začasne nezmožnosti dostave zaradi neizogibnih in nepredvidljivih ovir ali tako imenovane višje sile, ki je nastala brez njegove krivde, podaljša rok dobave glede na te ovire. Neizogibna in nepredvidljiva ovira ali tako imenovana višja sila so zlasti vstaje, nemiri, ekstremni vremenski dogodki, epidemije, karantene, stavke, omejitve prevoza in transporta, neodvisno od volje operaterja pod.
Med dostavo blaga lahko pride do carinjenja blaga. Carina ni vključena v določeno nabavno ceno. Če je potrebno, razlago pravilnega postopka v carinskem postopku, se lahko kupec s svojimi vprašanji obrne na operaterja internetne galerije.

Način plačila kupnine izbere kupec pri izpolnjevanju naročilnice.
Plačilni pogoji so podrobno določeni na spletnem mestu www.effikal.com v ločenem razdelku. Ti plačilni pogoji so del teh pogojev poslovanja.
Če kupec poleg nakupne cene blaga plača še poštnino (poštnino), se vsa plačila izvedejo naenkrat.
Če je prodaja blaga obdavčljiva transakcija in je predmet davka na dodano vrednost, nakupna cena blaga vključuje znesek tega davka.
Lastništvo blaga preide na kupca, ob plačilu kupnine, njegovem prevzemu.
Kupec je dolžan po prejemu pošiljke z blagom preveriti stanje pošiljke. V primeru, da je dobavljena pošiljka poškodovana, to evidentirata kupec in prevoznik.
Pravila obdelave osebnih podatkov in pravila njihovega varstva so podrobno določena na spletnem naslovu www.effikal.com v razdelku z naslovom Načela obdelave osebnih podatkov. Ta pravila so del teh pogojev.

Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek spletne galerije www.effikal.com. Podrobnosti bodo navedene v Navodilih o možnosti odstopa od pogodbe v posebnem razdelku teh pogojev.

Pravice stranke zaradi nepravilnega delovanja in pravila za njihovo uporabo so urejene v razdelku, ki se imenuje pritožbeni postopek.
Pritožbeni postopek je del teh pogojev poslovanja.

V zvezi s prodajo bo prodajalec izdal davčni dokument, ki ga bo kupec prejel najkasneje ob prejemu blaga. Cena blaga na dokumentu se lahko pretvori v tujo valuto (zlasti USD).

Pri prodaji blaga v verigi spletnih trgovin prodajalec v nobenem primeru nima pravice sklicevati proti kupcu pravila trgovanja, določena za naslednjo spletno trgovino, ki jo določi prodajalec.

Varstvo intelektualne lastnine

Subjekti, ki prodajajo blago prek spletne galerije www.effikal.com, so dolžni spoštovati pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

Vse, ki menijo, da so v primeru določenega blaga, prodanega prek www.effikal.com, kršene pravice intelektualne lastnine tretje osebe, naj to storijo po elektronski pošti na naslov info@effikal.com. Pri tem je treba natančno identificirati zadevno blago in navesti okoliščine, ki bodo omogočile presojo primera z označbo ali drugo opredelitvijo prava, ki naj bi bila kršena.

Upravljavec posreduje takšno obvestilo prodajalcu zadevnega blaga z zahtevo za odškodnino.
V primeru očitno razumnega obvestila ima upravljavec spletne trgovine pravico preprečiti nadaljnjo ponudbo in prodajo zadevnega blaga prek www.effikal.com.

Navodilo o možnosti odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh od datuma prejema blaga, tj. od dneva, ko blago prevzame kupec ali tretja oseba, ki jo je določil - razen prevoznika. V primeru pogodbe, katere predmet je več vrst blaga ali dobave več delov, rok začne teči od datuma prevzema zadnje dobave blaga. Kupec ne sme odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno na zahtevo kupca ali za njegovo osebo.

Podatki, kot so teža, velikost in vsebina skrivnostne škatle, zaradi same narave izdelka niso vnaprej znani, zato v primeru nezadovoljstva s težo, velikostjo in vsebino ni mogoče sprejeti zahtevka za blago / odstop od pogodbe po razpakiranju.

Pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe mora kupec prodajalca obvestiti o odstopu od pogodbe v obliki enostranskih pravnih pogajanj (na primer z dopisom, poslanim prek ponudnika poštnih storitev ali po elektronski pošti). Kupec lahko z vzorčnim obrazcem odstopi od pogodbe, vendar to ni njegova obveznost.

Za upoštevanje roka odstopa je dovolj, da odstop pošljete pred iztekom ustreznega roka.
V skladu s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe izrecno soglaša, da se v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe sredstva vrnejo v obliki kupona v nominalni vrednosti 100% plačanega zneska. Če se kupec ne strinja z vračilom v obliki kupona, mora od dobavitelja zahtevati pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe.

Kupec je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom na način, ki ni potreben za določitev narave in lastnosti blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo.


PONOVNO PLAČILO / VIP RAZDELEK (+ Navodila za preklic)

V primeru nakupa naših izdelkov vsak izdelek v posamezni kombinaciji temelji na tako imenovanih ponavljajočih se plačilih, s katerimi se naročnik naroči na dostop do VIP oddelka, ki ga sporoča preko elektronskega programa, na podlagi katerega kupec pridobi informacije o novih izdelkov.z objavo možnost naročanja izdelkov po znižanih cenah preko VIP povezav do izdelkov, prejema dodatne popuste in kupone za popust, ki so namenjeni samo članom VIP sekcije itd. Vse VIP ugodnosti se redno sporočajo prek e-poštnega programa, in sicer s frekvenco 1-4 e-poštnih sporočil na mesec.

Podatke o višini in pogostosti plačila kupec pridobi iz povzetka v Košaricah na spletni strani v okviru dogovora s GTC+ v povzetku e-pošte in naročila. Stranka pridobi točne informacije o višini in pogostosti plačila, torej ima stranka možnost seznaniti se s podrobnostmi plačila min. Trikrat.

Stranke, ki uporabljajo oddelek VIP, bodo prejele VIP e-pošto vsaj enkrat mesečno. V nekaterih e-poštnih sporočilih bodo kupci prejeli tudi posebno VIP kodo za popust, ki je za omejen čas na voljo samo članom VIP oddelka. Člani VIP sekcije lahko z danim kuponom brez omejitev kupijo vse, tudi znižane izdelke na naši spletni strani. VIP članom sekcije so tako zagotovljene najboljše možne cene končnih izdelkov.

Kupec se z oddajo naročila strinja s ponovnim plačilom in vključitvijo v VIP rubriko, s preučitvijo SPP, na podlagi česar se strinja tako, da odznači študijo in odznači soglasje k ponovnim plačilom.

Ponavljajoče plačilo pomeni odštevanje vnaprej dogovorjenega zneska s kupčeve kartice s strani prodajalca, v vnaprej dogovorjenih intervalih (1 interval = 14 dni). Prvo plačilo se zaračuna 7 dni po naročilu, nato vsako dodatno v razmaku 14 dni.

Podatke na plačilni kartici Stripe obdeluje v skladu z mednarodnim varnostnim standardom PCI-DSS Level 1 (to je najvišja stopnja varnosti podatkov v finančnem sektorju).

a) Ko je vzpostavljeno ponavljajoče se plačilo

Ponavljajoča se plačila temeljijo izključno na nakupu izdelkov preko spletne strani www.effikal.com in izključno na plačilu s kartico, v 14-dnevnih intervalih. Za druge načine plačila in plačilne intervale ni določeno ponavljajoče se plačilo.

b) Največji ponavljajoči se znesek

Maksimalni znesek ponavljajočega se plačila - 7,90 € / 14 dni za vsak izdelek, če pa kupec kupi VIP članstvo s popustom, je lahko manjši znesek (PROMO promocija).

c) Fiksnost ponavljajočega se plačila

Plačilo, ki ga stranka plača v prvem obračunskem obdobju, se lahko za celotno obdobje uporabe te storitve poveča ali zniža na največ - 7,90 € / 14 dni. za VIP članstvo.

d) Datum in pogostost ponavljajočega se plačila

Datum ponovitve ni določen za točen dan, odvisen je od datuma, ko je stranka prvič kupila izdelek(e) na www.effikal.com

e) ODPOVED REDOVNIH PLAČIL

Kupec bo lahko kadar koli preklical ponavljajoča se plačila, brez dodatnih plačil glob in brez navedbe razloga sam prek svojega računa stranke na naslovu https://effikal.com/moj-racun/ v razdelku PONOVNA PLAČILA s klikom na gumb »PREKLIC«. Plačila bodo trajno deaktivirana, ko kliknete gumb.

f) Vprašanja v zvezi s ponavljajočimi se plačili

Po preklicu ponavljajočih se plačil ima kupec veljaven dostop do VIP oddelka do konca vplačanega obdobja in se lahko naknadno kadar koli znova prijavi z ustvarjanjem novega naročila.

Vprašanja: info@effikal.com ali "kontaktni" obrazec na podstrani za stike www.effikal.com.